Které si vybrat?

Posted on 24. 12. 2022 in Sport


Jako první krok ke studiu na Sportovním gymnáziu je potÅ™eba už koncem listopadu odevzdat pÅ™ihlášku a vyplnit dotazník pro nového uchazeÄe. StejnÄ› tak je potÅ™eba pÅ™ipojit zprávu lékaÅ™e, který potvrdí zdravotní způsobilost. Termín talentových zkouÅ¡ek, které je potÅ™eba absolvovat, bývá Äasto už zaÄátkem roku. Po kterých následuje jednotná pÅ™ijímací zkouÅ¡ka z matematiky a Äeského jazyka. Podmínkou pÅ™ijetí do prvního roÄníku jsou úspěšnÄ› zvládnuté obÄ› zkouÅ¡ky. Z pÅ™edchozího vzdÄ›lávání jsou navíc zapoÄítávány známky za obÄ› pololetí osmé třídy a to ze vÅ¡ech pÅ™edmÄ›tů, ve kterých studenti pokraÄují i na stÅ™ední Å¡kole.

Talentové zkoušky

Talentové zkouÅ¡ky se skládají ze tří oddílů. V prvním se hodnotí obratnost – kotoul vpÅ™ed a vzad ze stoje na rukou, pÅ™emet Äi výmyk na bradlech. Zvládnutí pohybů pÅ™i basketbalu, driblink, stÅ™elba na koÅ¡ a dvojtakt. Ve volejbalu jsou hodnoceny pÅ™ihrávky obouruÄ a podání jak vrchem, tak spodem. Druhá Äást je zaměřena na obecné sportovní pÅ™edpoklady uchazeÄe. BÄ›h na 50 a 1500 metrů, hod míÄem, vertikální výskok. Shyby na hrazdÄ› jsou hodnoceny rozdílnÄ› u dívek, kterým se zapoÄítává poÄet a u chlapců navíc i výdrž. Specializace je bodovÄ› ohodnocena ve tÅ™etím oddíle. V modelovém fotbalovém utkání je hodnocena jak úroveň herních schopností, práce s míÄem, tak technika pÅ™i hÅ™e. U atletiky je hodnocen samotný výkon. Desetiskok, pÅ™i kterém je potÅ™eba zvládnout střídonož dálkaÅ™ské doskoÄiÅ¡tÄ›.

Absolvent sportovního gymnázia

Hod koulí pÅ™es hlavu, která bývá za nepříznivého poÄasí nahrazena medicimbalem. U juda to bývá plynulost a správnost provedení, kterými se získávají potÅ™ebné body. ObzvláštÄ› kombinací osobní a nožní techniky. PÅ™i kterých je pohyb pravého a levého  zakonÄen hodem. Talentová zkouÅ¡ka v plavání bývá vykonávaná v krytém bazénu. A hodnocen je jak styl, tak zvládnutí tÄ›la nad vodou i pod ní. Veslování je sport, který si získává už na Å¡kole nadÅ¡ené příznivce. Z mnohých sportovních gymnázií tak po ÄtyÅ™ech letech vycházejí úspěšní reprezentanti naší zemÄ›.